Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Nästa steg är en praktisk modell

För att få in synpunkter på hur en praktisk handledning ska kunna utformas, som kan komplettera rapporten om förvaltning av torvtäckt skogsmark anordnas ett seminarium den 24 mars. Samtidigt kommer rapporten att presenteras av författarna.

   

Forskningsrapporten har finansierats av Energimyndigheten och TorvForsk. Seminariet där den ska presenteras och diskuteras anordnas den 24 mars på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Inbjudan har skickats ut till handläggare vid länsstyrelsen, forskare, Svensk Torvs medlemsföretag, myndigheter och andra intresserade.

Förhoppningen är att deltagarna ska diskutera vad som är praktiskt möjligt och vad som kan behöva utvecklas ytterligare.

- Vi hoppas att deltagarna ska komma med synpunkter på den teoretiska modell som beskrivs så att vi ska kunna utforma en mer konkret och praktisk handledning som komplement till den som finns i rapporten, säger Johnny de Jong.

Gruppbild stående från vänster: Henrik von Stedingk, Johnny de Jong, Magnus Brandel, Mats Olsson

Sittande från vänster: Claes Rülcker, Sabine Jordan, Kristina Lundberg

  

- Det är viktigt att på ett korrekt och transparent sätt kunna bedöma konsekvenserna av olika förvaltningsalternativ. På detta seminarium, och i rapporten, är torvbruket ett alternativ som diskuteras, säger Johnny de Jong och framhåller att den våtmarksinventering som påbörjades 1977 är ett grundläggande underlag. I den är dock våtmarker med lägre naturvärden inte besökta i fält och därför behövs en ny, kompletterande bedömning av vilka naturvärden dessa marker kan ha.

Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Fakta

Rapporten ” Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och bidiversitet”.

Syfte

Att utveckla metoder för bedömningen av hur dikade torvmarker kan användas på ett hållbart sätt som överensstämmer med långsiktiga och samhälleliga mål.

Rapporten har tagit hänsyn till klimat, naturvård, skogsproduktion och torvproduktion. En viktig del har varit inriktad på att utveckla beslutsstöd i samband med Miljöbalken och Torvlagen. I rapporten beskrivs en teoretisk modell byggd på dataprogram och tillgänglig information som kan användas för dessa torvtäckta skogsmarker i bedömningen av dess naturvärden sett till hela det omgivande landskapet.

Författare

Johnny de Jong, forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald

Åsa Erlandsson, miljövetare, Ecoloop

Kristina Lundberg, tekn dr, Ecoloop

Magnus Brandel, projektledare, Branschföreningen Svensk Torv

Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv

Henrik von Stedingk, fil.dr, SLU Mats Olsson, professor em, SLU

Sabine Jordan, doktorand, SLU

På seminariet kommer hela projektgruppen som författat rapporten att vara med.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation