Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Otydlig stopplag för torv problematisk

2013-02-18

I en utvärdering av Svenskt Näringsliv som redovisas i dag pekas på att tidsfaktorn har en stor betydelse för företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Ett exempel på ett område som är omgärdat av en rigorös lagstiftning som fördröjer är torvtäkt. Enligt Stig Holm, vd vid HMAB i Sveg, ett av Svensk Torvs medlemföretag, har kraven från Länsstyrelserna ökat på företagen i torvbranschen, vilket bromsar utveckling och miljöförbättringar.

Branschföreningen Svensk Torv har uppmärksammat den särskilda stoppbestämmelsen i Miljöbalken som sätter stopp för torvbruk på torvmark som är värdefull. Denna bestämmelse utgör ett stort problem för både torvbranschen och de prövande myndigheterna, främst Länsstyrelserna, genom att vara otydlig.

Visserligen slår stoppbestämmelsen fast att alla orörda torvmarker i princip är skyddade från exploatering, men samtidigt sätter man upp restriktioner som även gäller för torvmarker som redan är starkt påverkade av dikning etc. och därför borde vara möjliga att utvinna torv på.

Svensk Torv har uppmärksammat att detta är ett problem också för Länsstyrelserna.

- Detta erfor vi särskilt när vi 2011 besökte och intervjuade ett stort antal tjänstemän runt om i landet med ansvar för täktprövning, säger Claes Rülcker, vd Svensk Torv.

Svensk Torv har också tagit upp frågan med jurister på Miljödepartementet och arbetar för närvarande med ett förslag på hur man skulle kunna modifiera stopplagen så att det blir tydligare vad man får och inte får göra i samband med prövning enligt Torvlagen och Miljöbalken. Målet är att uppnå en lagstiftning som inte på grund av sin otydlighet fördröjer och komplicerar för torvtäktverksamhet.

- Avsikten är inte att minska kraven i sig på att inte röra opåverkade torvmarker utan istället att göra det tydligare och enklare för både industrin och prövande myndigheter vad som gäller för redan påverkade torvmarker. Man ska ha klart för sig att dessa redan påverkade och dikade marker läcker koldioxid i atmosfären. Att tillåta torvbrytning på dessa marker för att de sedan ska restaureras på ett klimatsäkert sätt och återställas som skog eller fågelsjöar är bra för miljön och innebär förutom de rent miljömässiga fördelarna även att en inhemsk råvara både kan ge arbetstillfällen och möjligheter att utvecklas, avslutar Claes Rülcker

Läs artikeln om Svenskt Näringslivs undersökning>>

För mer information, kontakta gärna:

Claes Rülcker, VD Svensk Torv

claes.rulcker@svensktorv.se

Mobil 070 – 240 33 15

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation