Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Ensidigt negativ rapport hotar hela torvbranschen

Naturvårdsverkets rapport, som föreslår att både torvutvinning och torvanvändning i Sverige ska läggas ned, har skakat om hela torvbranschen.

- Skulle förslagen i Naturvårdsverkets rapport beslutas kommer branschen inte att överleva, säger Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv.

- Följen skulle bli att Sverige, som är ett av Europas mest torvrika länder, måste importera torv samtidigt som utsläppen från dränerade torvmarker inte åtgärdas och glesbygden mister tusentals arbetstillfällen och företag tvingas läggas ned, menar Claes Rülcker, som förvånad konstaterar att Naturvårdsverket förordar att kraftvärmeverken enligt förslagen ska använda fossilt kol i stället

för torv som förnyas varje år.

Det var den förra miljö- och klimatministern Åsa Romson som för ett år sedan gav Naturvårdsverket i uppdrag att analysera och redovisa den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. Dessutom står i direktivet att Naturvårdsverket ska föreslå ”hur torvutvinningens negativa inverkan på måluppfyllelsen kan minska.”

- Detta tycker vi är oerhört märkligt. Allsidighet brukar känneteckna utredningar på denna nivå, men här kan vi konstatera att endast en sida, den negativa, utreds. Även andra instanser som Svebio, LRF och Energimyndigheten är kritiska till rapporten.

- Dessutom innehåller den både sakfel och missvisande fakta och utelämnar forskning som ger en annan bild än den Naturvårdsverket vill ge, säger Claes Rülcker.

Rapporten blev klar i juni och skickades på remiss till 100 instanser. Den 15 november gick remisstiden ut och 130 yttranden kom in till Miljö- och energidepartementet.

- Vi är nöjda med att så många gjort vad de kan för att protestera mot denna rapport.

Konsekvenserna av indragna elcertifikat, införandet av koldioxidskatt samt följderna av nedläggningen av torvföretagen, främst i glesbygden, är några exempel som Claes Rülcker anser måste utredas mer. Ytterligare en sak är hur förslagen drabbar markägare och de som indirekt får sin sysselsättning genom torvbruk. En av dessa är Bengt Bengtsson i Munka-Ljungby.

- Torvbruket har gett mig som jordbrukare ytterligare ett ben att stå på och möjligheter att utveckla företaget så att jag kan ha 2,5 årsanställda, säger han.

Claes Rülcker ifrågasätter också att Naturvårdsverket klassificerar torv som fossilt trots att det finns andra betraktelsesätt, ur klimat- och livscykelperspektiv att se på torv.

- Formuleringar som jämställer torv med fossila bränslen bör undvikas eftersom det finns fundamentala skillnader vilket överhuvudtaget inte nämns i rapporten, menar han.

Som vd för en branschorganisation med 55 medlemsföretag och som direkt sysselsätter drygt 2 500 personer i hela Sverige, är han mycket bekymrad.

- De förslag som förs fram skulle få förödande konsekvenser på sysselsättning, företagsamhet, klimatet och utarma glesbygden, i kontrast mot allt tal om en levande landsbygd. En undermålig utredning, säger Claes Rülcker.

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att ”analysera och redovisa den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan särskilt med avseende på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker samt att föreslå hur torvutvinningens negativa inverkan på måluppfyllelsen kan minska.”

Rapporten blev klar i juni och skickades på remiss under hösten. 130 remissyttranden hade kommit in när remisstiden gick ut den 15 november. Samtliga remissyttranden, bland annat de från LRF, Energimyndigheten och Svebio som stöder innehållet i Svensk Torvs remissyttrande, finns att läsa på här på hemsidan under fliken Fakta/Remissvar samt i nyhetsspalten.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation