Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Remissvar

Här kan du hitta Torv Forsks och Svensk Torvs svar på remisser.

 

Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan

Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>


Svensk Torvs remissvar på Naturvårdsverkets rapport

2016-11-14

Branschföreningen Svensk Torv anser att Naturvårdsverkets rapport i stället för att ge en allsidig bild, har en negativ inställning till torvutvinning och användning av torv, vilket gör hela utredningen överdrivet missvisande. Branschföreningen Svensk Torv, som företräder över 50 företag och representerar hela torvbranschen. Ett stort antal av de slutsatser som dras i skrivelsen är felaktiga och saknar i flera fall grund. Allt detta gör att Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget inte kan tjäna som underlag för politiska beslut. Svensk Torv anser att förslagen om torvbruk och torvanvändning i rapporten, borttagande av energicertifikat, införande av energiskatt samt nedvärderingen av torvens roll som produkt för energi- och odlingsändamål, skulle få förödande konsekvenser för torvbranschen, kraftvärme och odlingstorvbranschen samt arbetstillfällen i glesbygd och markägares intressen.

Läs remissvaret på Naturvårdsverkets rapport >>


Remissvar på förslag om utsläpp och upptag av växthusgaser

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning (TorvForsk) har lämnat detta remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet M2015/03034/KL.

Läs Svensk Torv och Torv Forsks remissvar >>


Remissvar till Europaparlamentet

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013.

Läs Svensk Torvs remissvar >>


2016-06-13 - Förlängd remisstid enl. beslut av Miljö- och energidepartementet

Remissvar delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Branschföreningen Svensk Torv finner att utredningen arbetar med ett stort antal viktiga frågor för att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi är dock mycket frågande till att utredningen hittills inte med ett enda ord har tagit upp läckagen av växthusgaser från dikade torvmarker.

Läs Branschföreningens Svensk Torvs synpnkter på delbetänkandet >>


En samlad torvprövning stöds med förbehåll

2016-06-10

Svensk Torv är positiv till förslagen i utredningen "En samlad torvprövning" under vissa förutsättningar. Läs mer här>>

Här finns samtliga remissvar att läsa på regeringens hemsida >>


Remissvar om fastställande av EU-bestämmelser om CE-märkta gödselprodukter och ändring av förordningen

2016-05-09

Svensk Torv har tillsammans med andra organisationer och företag skickat in sina synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring om förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009.

Läs Svensk Torvs remissvar >>

Samtliga remissvar på regeringens hemsida >>


  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation