Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Projektansökan

Anvisningar för medelsansökan ställd till TorvForsk

För att TorvForsk lättare skall kunna bedöma en ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda. I annat fall tas ansökan inte upp till behandling.

Sökande

Det ska klart framgå vem eller vilka som är sökande. Ansökan ska vara underskriven av huvudsökande. Ett CV från huvudsökanden ska biläggas ansökan.

Projektnamn/rubrik

Rubriken bör så precist som möjligt beskriva projektets innehåll.

Sammanfattning

En kort sammanfattning av projektförslaget högst 10 rader ska ingå i ansökan.

Relevans

En beskrivning på högst 10 rader angående projektets relevans i förhållande till nuvarande forskning alternativt förhållande till torvbranschens intresssfär skall ingå i ansökan.

​Bakgrund

Beskriv bakgrunden till det planerade arbetet och hur det anknyter till tidigare studier/forskning. Om inte kunskap finns om vad som tidigare gjorts inom området, bör det i ansökan anges vad som krävs för att få fram den informationen.

Syfte

Ansökan ska innehålla ett klart angivet syfte.

​Mål

Målformuleringen skall vara så utformad att resultaten kan bedömas mot uppställda mål.

Genomförande

En noggrann beskrivning av projektets genomförande ska ingå i ansökan.

Förväntat resultat, rapportering

Det ska framgå vad det aktuella projektets bidrag består i. En beskrivning av förväntade resultat och nya rön från projektet samt vilka som skall kunna tillgodogöra sig dessa bör ingå i ansökan. Ange på vilket sätt resultaten kommer att publiceras som t ex i form av rapport, artikel eller annat.

Tidplan

Projektstart, etappmål och tidpunkt för slutrapport ska anges.

Projektkostnad, finansiering

Ansökan ska innehålla en detaljerad kostnadsplan, dvs. en sammanställning av ingående kostnadsposter och ett tydligt angivet sökt belopp. Om flera finansiärer finns skall detta anges.

Ansökan skickas till:

TorvForsk

Programkommittén

Torsgatan 12

111 23 Stockholm

När skall ansökan vara inne?

TorvForsk tar emot ansökningar kontinuerligt. Ansökningar behandlas vid Programkommitténs möten. För ytterligare information, kontakta TorvForsks och Svenk Torvs vd: clas.rulcker@svensktorv.se

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation