Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

Projektansökan
 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Klarläggande av variabelinnehåll, ämneskoncentrationer, flöden och provtagningsintensitet för optimalt kontrollprogram vid täkt – ”Torvvatten fas II”

Lars Lundin, Stefan Lövgren SLU

Torvbruk har lång tradition i Sverige och utgör nu en värdefull näring i samhället. Under torvskördetiden sker påverkan på området och närliggande miljöer. Denna påverkan ska vara under kontroll. En förstudie har genomförts för att belysa föreliggande kontrollprogram vid torvtäkt. Resultatet visar att det förekommer stor variation i utformning av program och att svårigheter föreligger att göra relevanta bedömningar. Risken för dåligt underbyggda beslut blir uppenbar. Därför bedöms ett nytt projekt nödvändigt och detta syftar till att ta fram lämpliga kontrollsystem avseende såväl utformning i tid och rum som undersökta variabler. Detta kommer att ge en rättvisande bedömning och ge ekonomiska besparingar.

Målet är att bestämma utformningen av ett kontrollprogram vid torvtäkt som dels klargör utsläppsvärden, dels vilka konsekvenser utsläppen får på mottagande recipient i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och de svenska bedömningsgrunderna (NFS 2008:1). Mål är också att utforma underlag och medverka vid samråd med Naturvårdsverket och andra myndigheter för att uppnå bästa möjliga beslutsunderlag. Därför genomförs detaljerade undersökningar vid 3-4 täckter under 4-6 år för att genom jämförelser med nationella data reducera kontrollprogrammen till den relevanta miniminivå som är erforderlig.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation