Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Torven måste finnas med i EUs Grönbok

- Vi anser att det är mycket viktigt att EU ser över klimat och energipolitiken mot bakgrund av ändrade förutsättningar. En ändring av det slag som skisseras i Grönboken ligger helt i linje med det beslut om torv som alliansregeringen tog i energipropositionen år 2009 och som riksdagen godkände.

- Vi utgår därför från att den svenska regeringen driver denna fråga aktivt i EU under hösten, säger Claes Rülcker apropå EU:s grönbok. En ram för klimat- och energipolitiken 2030.

EU-kommissionen väckt ett antal frågor som man vill ha synpunkter på från medlemsländerna, industrin, intresseorganisationer etc. Bakgrunden är det låga priset på utsläppsrätter som gör att styrningen av energisystemet minskar, omfattande förändringar av den globala energisituationen och olika ekonomiska förutsättningar för medlemsländerna att driva energi- och klimatpolitik. Grönboken vill ha svar på frågor om bl.a. mål, styrmedel och möjligheter att i ökad utsträckning bedriva en nationellt anpassad energipolitik.

Branschföreningen Svensk Torv anser i sitt yttrande att det är en fördel om klimatmålet tydliggörs i energi- och klimatpolitiken. Härigenom betonas torvens viktiga roll i arbetet med att uppnå övergripande energi- och klimatpolitiska mål. Samtidigt bör förnybarhetsmålet finnas kvar eftersom torv som sameldas med trädbränslen spelar en viktig roll i arbetet med att effektivt använda förnybara bränslen.

- Vi lyfter fram de problem som uppstår då emissionsfaktorn för torv är högre än motsvarande för olja och kol. Det ger fel signaler för energiaktörerna som överger ett inhemskt bränsle med betydande energi- och miljöfördelar till fördel för fossila bränslen. Detta skapar i sin tur ett mindre energi- och klimateffektivt energisystem, säger Claes Rülcker och fortsätter:

Torven bör istället behandlas från ett livscykelperspektiv med hänsyn till dess verkliga klimateffekter vilket en studie som IVL nyligen gjort visar. Studien visar på en lägre emissionsfaktor än både kol och olja.

Svensk Torv anser att en lämplig ordning är att hantera torv nationellt. En sådan hantering av torv innebär att man skapar en mer lokalt anpassad torvanvändning vilket leder till fler jobb, tillväxt och ökad konkurrenskraft.

- Vi ser det som särskilt viktigt att torv som är en betydande resurs i vårt land kan användas för att skapa ett energi- och klimateffektivt energisystem, avslutar Claes Rülcker.

EU:s Grönbok >>

Denna text som pressmeddelande >>

Svensk Torvs yttrande om Grönboken >>

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Brandel, projektledare Svensk Torv,

mobil 070- 657 1589, e-post: magnus.brandel@svensktorv.se

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation