Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Artiklar 2012-2016

julkulor.jpg

2016-12-23

God Jul och Gott Nytt År tillönskas
alla våra medlemsföretag och alla
torvintresserade!

Claes och Ingrid på kansliet för Svensk Torv och TorvForsk

  

Synpunkter på LULUCF

2016-12-22

LULUCF-sektorn omfattar utsläpp och upptag av växthusgaser från skog och markanvändning. Enligt EUs LULUCF-beslut (artikel 10) ska medlemsstaterna när halva bokföringsperioden har gått och vid utgången av varje bokföringsperiod lämna en rapport till kommissionen om framstegen med genomförandet av sina LULUCF-åtgärder. Organisationer har inbjudits att lämna sina synpunkter på detta underlag. Branschföreningen Svensk Torvs synpunkter finns att läsa under fliken Remissvar på www.svensktorv.se.

Nytt medlemsinfo

2016-12-20

Medlemsinfo för december har skickats ut till alla medlemmar. Det finns även att läsa på vår inloggningssida för medlemmar. Är ditt företag medlem hos oss och du inte har lösenordet går det bra att mejla till info@svensktorv.se så skickar vi det. Dock kan det nu under helgerna dröja med ett svar på grund av semester.

Rapport om skogsbruk på torvmark

2016-12-11

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

Rätt rensning på torvmark får fart på trädens tillväxt

2016-12-09

Träd på torvmark växer bättre med rätt dikesrensning. Det bekräftas av den kunskapssammanställning som Skogforsk har gjort tillsammans med finska forskningsinstitutet LUKE.

Boka IPS möte den 28 - 31 maj 2017 i Skottland

2016-11-28

IPS (International Peatlands Society) kommer anordna ett IPS Convention i Aberdeen i Skottland. Mer information kommer inom kort. Det går redan nu att lämna förslag på ämnen samt föredrag under workshopsen genom att kontakta Jack Rieley

Stort intresse för Naturvårdsverkets rapport - 130 remissvar

2016-11-18

Miljö- och energidepartementet har totalt registrerat 130 remissvar på Naturvårdsverkets rapport. 100 av dessa är instanser som inbjudits att inkomma med ett yttrande på rapporten.

Nytt nummer av Petlands International

2016-11-18

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 2/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Nyhet: klimatsmarttorv.se

2016-10-24

Neova, Sveriges största torvföretag, har lanserat en ny hemsida med information om torv och vad Naturvårdsverkets rapport innebär, om de förslag som den innehåller, blir genomförda.

Seminarium om växthusgaser och torvtäkter i Uppsala

2016-10-20

Den 26 oktober kl 14 arrangerar SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ett seminarium som är öppet för alla intresserade.

Ny forskningsrapport om restaurering

2016-09-26

Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning; undersökningar vid Porla, Toftmossen och Västkärr beskrivs i en rapport skriven av: Lars Lundin, Elve Lode, Torbjörn Nilsson, Monika Strömgren, Sabine Jordan och Sergei Koslov. Rapporten finns att läsa här: (länk till sidan med rapporter.

Remissvar på förslag om utsläpp och upptag av växthusgaser

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning (TorvForsk) har lämnat detta remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet M2015/03034/KL.

Remissvar till Europaparlamentet

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013.

Ny rapport om skogsbruk på torvmark från Skogsstyrelsen

2016-09-12

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

Nu finns klimatrapporten på engelska

2016-06-10

Forskningsrapporten ” Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar” är utgiven, januari 2015, av Svensk Torvforskning och TorvForsk. Nu finns rapporten på engelska.

Rapport om metoder för jordförbättringsmedel

2016-02-25

Branschrekommendationer för organiska föroreningar i jordförbättringsmedel och odlingssubstrat är en rapport som redovisar de olika metoder som används för att bedöma föroreningshalter i jordar i Sverige samt även det arbete som pågår inom EU med att ta fram kriterier för ekomärkning av jordförbättringsmedel och odlingssubstrat.

Stipendium för unga forskare

2016-02-24

International Peat Society, IPS, utlyser bidrag till forskning studenter och unga yrkesverksamma inom torvnäringen

Kansliet flyttar söderut

2016-02-01

Den 4 februari går flyttlasset från Holländargatan till Globen söder om Stockholm. Kansliet för

Stiftelsen Svensk Torvforskning flyttar då in i samma lokaler som Branschföreningen Svenk Torvs medlemsföretag Neova. Ny post och besöksadress är Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov.

Film om torv

2015-12-10

Det finns mer torv än skog i Sverige. Men få vet något om vår mesta råvara. Det vill vi ändra på.

Torven är klimatsmart och om det och mycket annat handlar denna film om.

En samlad torvprövning - ge synpunkter

2015-12-01

Miljö- och energidepartementet har utrett frågan om torvlagen ska vara kvar i dess nuvarande form eller ingå i Miljöbalken. Här kan du läsa Promemorian och få tips på hur man gör för att ge sina synpunkter på förslaget som ska skickas till departementet senast den 15 februari 2017.

Torven minskar behovet av fossila bränslen

2015-10-30

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har sammanställt en informationsfolder om Sveriges naturresurser där torv ingår. Foldern finns att ladda ned här och SGU konstaterar bland annat att "Energitorvproduktionen i Sverige håller nere import och användning av olja och kol.” och framhåller att denna inhemska naturresurs även är betydelsefull för att skapa arbeten, främst i glesbygden.

Höstmöte i Östersund

2015-10-13

Den 10 till 11 november inbjuds alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk till ett två dagars Höstmöte med årsmöte i Östersund. Information om hur du anmäler dig och programmet finns på Inloggningssidan under fliken Medlemmar. Det går också bra att mejla till info@svensktorv.se

Välkommen med din anmälan!

Forskningsrapport om hur torvtäkter kan väljas ut

2015-10-04

"Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden" heter en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och bekostats av TorvForsk. Den föreslår bland annat en metod för att utse de bästa torvtäkterna med hänsyn både till naturvärden och klimat. Metoden kan enkelt tillämpas på samtliga torvtäkter.

Många seminarier för torvbranschen

2015-09-11

I höst arrangeras flera viktiga seminarier som är öppna för alla och som Branschföreningen Svensk Torv vill tipsa om och uppmana sina medlemsföretag att delta i.

En raritet om torvmossar

2015-09-07

" Våra torfmossar, deras sammansättning och utvecklingshistoria" heter en vetenskaplig bok från 1904 skriven av Rutger Sernanader, docent i botanik. Denna lilla bok är tidlös och beskrivningen av torven är ännu både intressant och relevant, enligt Mats Olsson, professor emeritus vid SLU, som omvandlat det unika exemplar som fanns i en bokhylla på Svensk Torvs kansli till pdf så att den nu lätt kan läsas digitalt eller skrivas ut.

Minskning av energitorv

2015-08-28

SGU, Sveriges Geologiska Institut, sammanställer årligen en rapport om energitorv och koncessioner för att producera energitorv. Produktionen av energitorv 2014 minskade med ca 7 procent och även det totala energiinnehållet minskade under förra året. Antalet torvmarker mefrån 98 till 86 stycken vilket motsvarar en minskning i koncessionslagd areal med ca 15 procent.

Torvkonferens den 25 -26 augusti i Uppsala

2015-07-13

TorvForsk anordnar ett seminarium om torv, i samarbete med SLU och SGU och Branschföreningen Svensk Torv, som vi hoppas locka lika många deltagare som förra årets vattenkonferens vid samma tid och plats.

Seminariet vänder sig i första hand till miljömålssamordnare, täkthandläggare, anställda vid myndigheter, medlemsföretag och övriga torvintresserade.

Vetenskaplig ”lathund” inför ansökan om ny torvtäkt

2015-06-17

TorvForsk har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram ett kontrollprogram för vattenmiljön och utvecklat en ”lathund” som kan användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag i samband med tillstånd och tillsyn.

Ny forskningsrapport om suspenderat material från torvtäkt

2015-06-17

Energimyndigheten i samarbete med TorvForsk och Svensk Torv har i en rapport utvärderat halterna suspenderat material i avrinningen från torvtäkter och ställt dessa värden i relation till till uppmätta halter vid andra platser.

Två dagar om och på torvmossar

2015-05-25

Bevara alkärren, särskilt vid vattendrag, och lyft efterbehandlingen i torvtäktsansökningarna.

Det var några av tipsen som förmedlades på Branschföreningens Svensk Torvs årsmöte som ägde rum i Uppsala och lockade ett 20 – tal medlemmar.

Påverkad torvmark avger mest växthusgaser

– Ökad torvanvändning en lösning

2015-04-21

I Sverige finns 2,6 miljoner hektar torvmark som påverkats för att möjliggöra jord- och skogsbruk. Dessa marker avger mer växthusgaser än vad all inrikes trafik i Sverige gör. Detta fastslås i TorvForsk nya forskningsrapport.

Nästa steg är en praktisk modell

2015-03-11

För att få in synpunkter på hur en praktisk handledning ska kunna utformas, som kan komplettera rapporten om förvaltning av torvtäckt skogsmark anordnas ett seminarium den 24 mars. Samtidigt kommer rapporten att presenteras av författarna.

Rapport med vägledning till bästa torvmarken

2015-03-05

Hur kan man avgöra vilka värden i landskapet som har störst potential att utvecklas och vilken konsekvens olika brukningsalternativ får? Den frågan besvaras i ett projekt som Energimyndigheten och TorvForsk finansierat.

Seminarium om torvmarker och markanvändning

2015-01-20

Välkommen till ett seminarium om torvmarker och markanvändning på KSLA i Stockholm den 24 mars 2015. Ladda ner inbjudan som pdf.

Prisindex för 2013 klart

2014-01-30

Sedan 2008 har Branschföreningen Svensk Torv samlat in uppgifter om torvskörden och redovisat resultatet i en sammanställning för odlingstorv, ett så kallat prisindex. Efter flera år av regniga somrar var det inför fjolårets skörd en stor brist på odlingstorv. Förra årets sommar blev dock något bättre vad gäller vädret och därför blev resultatet för torvskörden 2013 också bättre än på senare år.

Den som är intresserad av att få prisindex för odlingstorv 2013 kan mejla till kansliet. E-postadressen är info@svensktorv.se.

Den svenska biologiska mångfalden har kontrollerats

2013-07-23

Naturvårdsverket har med hjälp av ArtDatabanken vid SLU genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen. Rapporteringen ger möjligheter att bedöma om arter och naturtyper finns som livskraftig del av den svenska naturen på lång sikt; det vill säga om de har gynnsam bevarandestatus.

Torven måste finnas med i EUs Grönbok

2013-06-30

- Vi anser att det är mycket viktigt att EU ser över klimat och energipolitiken mot bakgrund av ändrade förutsättningar. En ändring av det slag som skisseras i Grönboken ligger helt i linje med det beslut om torv som alliansregeringen tog i energipropositionen år 2009 och som riksdagen godkände.

- Vi utgår därför från att den svenska regeringen driver denna fråga aktivt i EU under hösten, säger Claes Rülcker apropå EU:s grönbok. En ram för klimat- och energipolitiken 2030.

Den regniga sommaren - en katastrof för torvskörden

2013-06-27

Torvskörden 2012 minskade kraftigt. Odlingstorven minskade med 39 procent och energitorven sjönk med 14 procent och blev den lägsta på fyra år. Det visar SCB:s rapport av torvskörden för 2012.

Den främsta orsaken är den regniga och kalla sommaren. Under 2012 skördades 1,8 miljoner kubikmeter energitorv. Skörden av odlingstorv uppgick till en miljon kubikmeter. Hela rapporten finns att läsa som pdf här nedan, liksom pressmeddelandet från SCB där det finns länkar till detaljerad statistik.

Årsrapport om energitorv 2012

2013-05-25

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är nu klar med sin rapport om produktionen av energitorv och koncessionsläget 2012. Energitorvproduktionen har minskat med ca 14 procent. En förklaring till nedgången av energitorvproduktionen är att sommaren var mycket mer nederbördsrikt än tidigare år.


Intensivt årsmöte med stor uppslutning

2013-05-15

Det var högt tempo när medlemsföretagen samlades till årsmöte, tre föredrag och årsmötesförhandlingar för både Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk avhandlades på en eftermiddag.


Årsmöte med studiebesök i Örebro

2013-03-11

I år kommer årsmötet att kompletteras med studiebesök. Under två dagar, från onsdagen den 10 till torsdagen den 11 april, kommer medlemsföretagen och dess medarbetare samt övriga medlemmar att samlas på Scandic Hotell Väst i Örebro.


Otydlig stopplag för torv problematisk

2013-02-18

I en utvärdering av Svenskt Näringsliv som redovisas i dag pekas på att tidsfaktorn har en stor betydelse för företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Ett exempel på ett område som är omgärdat av en rigorös lagstiftning som fördröjer är torvtäkt. Enligt Stig Holm, vd vid HMAB i Sveg, ett av Svensk Torvs medlemföretag, har kraven från Länsstyrelserna ökat på företagen i torvbranschen, vilket bromsar utveckling och miljöförbättringar.


Torven i en egen klass

2013-02-12

I en skrivelse till Miljö- och jordbruksutskottet redogör Claes Rülcker, vd Svensk Torv, för frågan om torvens klassificering i Sverige, Finland och EU.


Torv kan bli framtidens biomaterial

2013-01-23

Finska forskningsinstitutet, VTT, har utvecklat metoder för behandling av torv som gör att den kan användas som biobaserad komponent i olika kompositmaterial, skriver packnet.se, som utges av facktidskriften Packmarknaden.


Presentationer om torv och torvbruk

2013-01-21

En komplett presentation som handlar om torv och torvbruk har länge efterfrågats. Nu har en sådan sammanställts och den finns här att ladda ner. Presentationen omfattar många olika bilder som kan användas i sin helhet eller enskilt på valfritt sätt.


Torven är en enorm resurs

2012-10-08

Det skulle gå att leverera tre gånger mer torv än idag till fjärrvärmen, framhåller Claes Rülcker, vd, och Magnus Brandel, projektledare, Svensk Torv i en intervju i Fjärrvärmetidningen.


Torv - en outnyttjad energikälla och råvara

2012-10-05

Debattartikel i ATL

"Torv - en outnyttjad energikälla och råvara" är rubriken på en debattartikel av vd Claes Rülcker som publicerats i Lantbrukets Affärstidning, ATL, den 5 oktober.

Markägare med dikad torvmark har stora potentiella värden i sina marker, många gånger värdefullare än skogen på fastigheterna, skriver Claes Rülcker.


SCB:s officiella statistik för torvproduktion

2012-10-05

SCB:s officiella statistik för torvens produktion, användning och miljöeffekter för år 2011 är nu klar. Användningen av torv i energisektorn liksom importen och exporten av torv har minskat samtidigt som skörden av odlingstorv ökade framgår av rapporten.


Torvkongressen 2012

2012-08-17

Här kan du läsa och se bilder från den internationella kongressen Peatlands in Balance i Stockholm den 3 – 8 juni.

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation