Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

More information in english!

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

    

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

På Svensk Torvs hemsida kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgSvensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

    

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar.

  

   

Rapport-nr-19-Pyrolys_170608-1.jpgLadda ner populär-vetenskaplig sammanfattning av klimatrapporten.

  

   

folder-A5_170627_klar-1.jpg

Ladda ner vår  lilla informationsfolder om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt efterbehandlade torvtäkter.

      

  
Företaget / Namn
Telefon*
 

Nytt forskningsprojekt:

Hur snabbt ackumuleras torv i avslutade torvtäktsmiljöer?

2018-06-25

Den genomsnittliga tillväxttakten för en myr är om man ser till tusentals år, ca 1 mm per år. Under den tiden binder myren kol i form av torv. Om mossen dikats, eller vädret blir för torrt så blir mossen en utsläppskälla eftersom båda faktorerna (dikad torvmark och torka) gör att vattennivån sjunker. Det innebär att Sveriges enorma arealer av dikad torvmark är en stor utsläppskälla.

Riksdagsbeslut om nya mål för energipolitiken

2018-06-20

Riksdagen sa den 19 juni ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Torvbranschen uppmanar till försiktighet pga hög brandrisk

2018-06-15

brand-traktor.png

Det är fortsatt mycket stor risk för bränder i skog och mark. På en del håll i södra Götaland och östra Svealand är det extremt torrt.

Bränder på torvtäkt kan förebyggas på flera sätt. Ett är att förhindra att torv kommer i kontakt med heta ytor som till exempel avgassystem och katalysatorer på personbilar och andra fordon.

Ökad import av energitorv från Vitryssland

2018-06-12

Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret. Importen av energitorv ökade med 34 procent, främst från Vitryssland, medan exporten av växttorv, mestadels till Nederländerna, ökade med 14 procent.

Infoblad-Kramfors.jpg

Det finns gränser även för myndigheter

2018-06-11

I  detta nummer berättar vi om en ny dom som har stor betydelse för torvbranschen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län övertolkade lagstiftningen när man krävde ett helt nytt täkttillstånd av företaget för en pågående torvproduktion. Detta krav på ett förnyat tillstånd har enligt domen inte något lagligt stöd. ”Beslutet ska därför upphävas”, konstaterar Mark- och miljödomstolen.

Trädbränsle- och torvpriser för tredje kvartalet 2017

2018-05-29

Nu finns Energimyndighetens statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

ur BIOENERGI nr 2 2018

Statlig rapport: ”Bioenergi på rätt sätt” ger Svebio rätt om bioenergipotentialen

2018-05-24

Under det senaste året är det många som vill göra gällande att biomassan inte kommer att räcka till mat, energi och alla produkter som behövs för bioekonomin. Att bioenergin inte räcker används som argument för att genomföra allehanda politik som till exempel att införa flygskatt eller att ge subventioner till elbilar eller andra energislag.

Torv är en del av lösningen

2018-05-23

Torv har fått utstå en hel del kritik det senaste året och det är kanske inte helt enkelt att acceptera att en produkt som det tar tusen år att bilda ska få räknas som bioenergi. Jämför man med kolens och oljans miljontals år kan man acceptera det men jämfört med skogens 70–100 år är det inte lika enkelt.

Höstexkursion med Föreningen Skogen

2018-05-09

Föreningen Skogen arrangerar för 115:e året Höstexkursionen den 19 september till skogshistoriska marker kring Malå och Lycksele. ​Årets värd för denna skogsskötselexkursion tillsammans med Föreningen Skogen är en av landets större skogsägare - Sveaskog.

Några av de ämnesområden som behandlas:

•  Wretlinds första hyggen slutavverkas nu. Vad blev det av dem?

•  Vad kan vi lära av Wretlind för framtidens skogsbruk?

•  Vilket virke vill marknaden ha? Hur anpassar vi skogsskötseln till det?

•  Klimatsmart skogsbruk och virkeslogistik.

•  Dagens naturhänsyn formar framtidens skogslandskap.

•  Renskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?

•  Älgskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?

•  Vad vill våra politiker med skogen?

Sphagnum Farming

2018-05-07

Samtidigt som vitmossorna (Sphagnum) bildar ny torv, kan den översta delen av växten skördas och användas som jordförbättringsmedel.

Den billiga klimatåtgärden som samhället glömde

2018-04-29

Bara tre procent av världens yta upptas av torvmarker. Men nu vill forskarna att de ska få en större plats i världens klimatstrategier, skriver Aktuell Hållbarhet.

Klimattimmen - Fores frågar riksdagsledamöterna

2018-04-27

Fores och flera samarbetspartnes frågar samtliga riksdagsledmöterna om klimatet inför valet. Klimattimmen har nu kommit till Centerpartiet som är nummer sex av av de åtta riksdagspartierna. På onsdag 3 maj ställs Rickard Nordin, energipolitisk talesperson från Centerpartiet mot väggen av Mattias Goldmann, VD på Fores, och Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspoltik på Världsnaturfornden WWF.

Forskare anser att torvmarkers betydelse för klimatet borde uppmärksammas

2018-04-25

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet, skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från Agriscope i Schweiz i en artikel i Nature Communications. De har utvärderat vad exploateringen av torvmarker i världen kostar – räknat som utsläpp av växthusgaser. Forskarna är förvånade över att torvmossarna internationellt sett får relativt lite uppmärksamhet inom forskning och klimatpolitik.

Energimyndighetens sammanställning av biobränslen och torv

2018-04-24

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Killebergs Torvindustri - Efter 56 år trivs Claes lika bra på mossen

2018-04-17

Branden i torvfabriken 1997 var en fruktansvärd upplevelse. Då ödelades fabriken som Claes Andreasson och hans far Ivar byggt upp. Annars är Killebergs Torvindustris historia mest en ljus berättelse om ett småländskt familjeföretag.

Kortfilmer om torv

2018-04-10

Här är två kortkorta informationsfilmer om torv som berättar om strötorv till djuren och växttorv inom odlingen. Sprid dem gärna!

Inbjudan till IPS jubileum i Rotterdam

2018-04-02

Energimyndighetens sammanfattar energiläget

2018-03-28

Nu finns Energiläget i siffror 2018 att ladda ner från Energimyndighetens webbplats. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Här finns bland annat uppgifter om bioenergin där torv ingår. Även internationell statistik redovisas.

Ny ekoförordning – med övergångsregler

2018-03-24

EU-kommissionen, EU-parlamentet och ordförandeskapet har kommit överens om en ny förordning om ekologisk produktion efter över tre års långa förhandlingar.

Ny utredning - Effektivare miljöprövning

2018-03-12

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen som berör till exempel torvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Klimatbokslut för torv som bränsle

2018-03-11

Torvens framtid som bränsle är osäker. Därför har ett forskningsprojekt om klimatbokslut för torv inletts.

Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan

2018-03-07

Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Naturvårdsverket inbjuder till webbinarium om biologisk mångfald

2018-03-05

Naturvårdsverket anordnar ett webbinarium om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöbedömningar. Seminariet äger rum den 26 mars klockan 14.00–15.00. Naturvårdsverket tar emot frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöbedömningar i förväg, senast den 20 mars till asa.wisen@naturvardsverket.se. Skicka gärna in frågor i förväg så att torvens situation blir belyst på detta seminarium.

Ladda ner inbjudan som pdf >>

Klimatbokslut för torv som bränsle

2018-03-01

Torvens framtid som bränsle är osäker. Därför har ett forskningsprojekt om klimatbokslut för torv inletts.

 

Ökad efterfrågan på energitorv

2018-02-27

Årets vinterväder har inneburit en brist på biobränsle och att efterfrågan på energitorv ökat markant.

SLU ska utreda skogens kolsänka på torvmark och mineraljord

2018-02-23

Regeringen har gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka.

Resultaten ska vara uppdelade på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord. 

   - Det är viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Referensnivån ska användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU och ska redovisas senast den 30 september 2018.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-22

IPS (International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

IPS 50-årsjubileum

ips50.jpg2018-02-21

Den 11 till 14 september arrangeras IPS, International Peatlands Society, ett möte i Rotterdam med anledning av att organisationen fyller 50 år. Medlemmar, forskare och torvintresserade hälsas välkomna..

Infoblad-Kramfors.jpgEnklare miljöprövning

– vågar vi hoppas på nya utredningen

2018-02-16

Regeringen har genom miljöminister Karolina Skog tillsatt en ny utredning. Syftet är att utreda hur en effektivare miljöprövning kan främja grön omställning.

Torv på Framtidens fjärrvärme

2018-02-13

Konferensen Framtidens Fjärrvärme arrangeras den 21- 22 februari i Stockholm. Andra dagen är torv i fokus. Då ska "Klimatpåverkan från dränerad torv – ny kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle” presenteras av Fredrik Borg Dunge, marknadschef, Neova, som också är moderator på hela konferensen.

Energi en av sektorerna som valts ut bland de energi- och klimatpolitiska målen

2018-01-31

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget ”Sektorsstrategier för energieffektivisering”. Svensk Torv har medverkat i inledningsfasen med att delta i förmötet och skriftliga synpunkter.

Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för arbetet. Flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter är de två sektorer som berör torvbranschen.

– Målet med sektorsstrategierna är att de ska bidra till att uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på energieffektivisering, säger Anette Persson som är enhetschef på Energimyndigheten.

Det finns möjlighet att påverka arbetet inom sektorerna genom att anmäla intresse till Energimyndigheten.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-29

IPS (International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

Stamved och stubbar i EU:s Förnybartdirektiv

2018-01-18

- Vi kan fortfarande påverka för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger

Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett

nytt Förnybartdirektiv.

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som

stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det

gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. När det gäller biodrivmedel från

åkermark intar EU-parlamentet en mer negativ hållning, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Konferens om klimatvänligt jordbruk på organogena jordar

2018-01-11

Det finns ett stort intresse bland världens forskare att diskutera hur torvjordar kan odlas samtidigt som växthusgasutsläppen minskas.

IPS årsmöte samlade världens torvforskare i Skottland

2018-01-10

Varje år anordnar International Peatland Society, IPS, en årlig konferens om torv på olika platser i världen. I år ägde konventionen - Responsible Management of Peatlands - rum i Aberdeen i Skottland den 28 till 31 maj.

Stipendium att söka för unga forskare och torvarbetare

2018-01-08

IPS utlyser ett stipendium för unga torvforskare och torvarbetare, i vid bemärkelse. Dessa kan ansöka om bidrag från Allan Robertson Grants 2018 senast den 31 januari.

Det finns åtta bidrag på 500 Euro vardera tillgängliga.

Strötorv ger djuren bättre miljö

2018-01-08

Torv till djuren innebär många fördelar, allt från renare luft och djur till enklare hantering. Ytterligare en fördel är att torven kan återanvändas som gödsel till gårdens åkrar vilket förbättrat skördarna. Det berättar bröderna Magnus och Per Johansson som har mjölk- och köttgården Skrämsta.

Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation